Normativa

PAUTES D’ÚS D’UNA EINA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

Última Revisió: 07.07.2020.

El Projecte iPad one2one parteix de la idea que cada alumne des de 6EP a 3ESO ha de tenir, com a instrument de treball, un iPad. Aquesta idea matriu significa que l’alumne és propietari i responsable del seu iPad, com ho és dels seus llibres de text, o de la seva motxilla, o dels seus bolígrafs (o del seu entrepà). Això es tradueix en un seguit de pautes (si ho voleu, normes) que han de facilitar l’ús d’aquesta eina d’aprenentatge.

A continuació es recullen les pautes més importants relacionades amb l’ús d’aquesta eina d’innovació pedagògica a la nostra Escola.

INTEGRACIÓ DELS IPADS DINS DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE L’ESCOLA

Els iPads del projecte one2one es gestionen de forma centralitzada des del Departament TAC fent ús d’un MDM (Mobile Device Management), la llicència del qual s’anirà renovant anualment. Pel correcte funcionament del MDM, quan un iPad passa a formar part del projecte one2one, se li instal·len un seguit de perfils que permeten:

 • Gestionar de forma centralitzada tots els dispositius one2one de l’Escola.
 • Limitar l’ús indegut del dispositiu i eliminar funcions i aplicacions que no són necessàries per al curs o que no tenen una finalitat acadèmica. D’aquesta forma s’ aconsegueix que el dispositiu sigui purament una eina pedagògica.
 • Instal·lar remotament aplicacions necessàries demanades per l’alumnat i autoritzades pels tutor/a i el Departament TAC.
 • Permetre, si així es requereix, l’opció de gestionar-los per part de la familia.

 

NORMATIVA DE BONES PRÀCTIQUES

El Projecte iPad one2one és un projecte pedagògic que vol aprofitar les potencialitats de l’iPad per afavorir noves metodologies innovadores a l’aula. Per això, cal tenir en compte les següents normes de bones pràctiques:

 • Els iPads són una eina més de l’escenari d’ensenyament-aprenentatge. Com les altres eines, no s’usen segons el criteri de l’alumnat, sinó que és el docent qui marca les dinàmiques. Per això, els iPads restaran a les aules bloquejats i amb la pantalla apagada, guardats dins de la motxilla, al calaix de la taula a ESO o als calaixos laterals a EP, fins que algun professor/a digui que s’han d’utilitzar.
 • Els alumnes en cap cas faran tasques diferents a les indicades pel professorat, especialment navegar per altres webs diferents a les proposades, participar en xats, xarxes socials, jugar, enviar missatges, descarregar aplicacions, pel·lícules, jocs, cançons o d’altres fitxers no relacionats amb el seu ús acadèmic.
 • L’alumnat és responsable d’emportar-se cada dia els iPads a casa i de portar-los novament al dia següent amb la bateria totalment carregada. En cas de problemes amb la bateria, el professorat indicarà què cal fer.
 • No caldrà dur a l’Escola el cable d’alimentació de l’iPad ja que no es permetrà la seva càrrega elèctrica.
 • Quedar-se sense bateria durant la jornada escolar pot dificultar el seguiment de les activitats d’ensenyament-aprenentatge plantejades pel professorat. L’alumne/a no quedarà exempt de la seva realització.
 • Els auriculars s’han de portar diàriament a l’Escola i es faran servir quan el professorat ho demani.
 • Els iPads sempre es connectaran a internet mitjançant la xarxa sense fils “Alumnat” de l’Escola. En cap cas, s’utilitzaran altres xarxes de dades mòbils de l’Escola, pròpies o d’altres alumnes.
 • Els iPads només es podran utilitzar a les hores lectives i a les diferents aules, ja siguin les del grup classe, els departaments, les aules d’especialistes o els espais de desdoblaments. Fora d’aquests espais, el seu ús haurà d’estar autoritzat i supervisat per un professor/a.
 • A les hores d’Educació Física, com a norma general, l’iPad restarà a les aules o als armariets excepte si ho indica el professorat. Quan la classe d’Educació Física comenci a primera hora del matí caldrà passar prèviament per les aules i deixar-los als calaixos o als armariets. Si algun alumne/a arriba tard el lliurarà directament al professor que serà l’encarregat de guardar-lo. En cap cas, com els mòbils, podran ser introduïts ni utilitzats als vestuaris.
 • Durant les estones de pati del matí i del migdia els iPads restaran a les aules degudament guardats o als armariets. 
 • Per als alumnes que realitzen convalidacions (ESO), així com per als alumnes de l’AEEDI i de l’ECDI, la xarxa sense fils de l’Escola estarà operativa fins a les 20:00h de dilluns a divendres per realitzar únicament tasques escolars. Un mal ús d’aquest servei pot comportar-ne l'expulsió, temporal o definitiva.
 • L’iPad  tindrà instal·lades només les aplicacions que s’especifiquin en cada moment a la motxilla digital del Projecte iPad one2one i les recomanades per un professor/a o el Departament TAC de l’Escola. L’alumne/a, i la seva família, també podrà proposar la instal·lació d’alguna aplicació al seu dispositiu per potenciar alguna de les seves aptituds, aficions...si tenen un sentit formatiu i no comprometen l’ús de l’espai de dades per aplicacions de l’Escola. Caldrà sempre fer la proposta a través d’un formulari al qual podran accedir des del Classroom o Moodle de tutoria o des del web https://alumnat.daina-isard.cat/..
 • És potestat de l’Equip Docent de l’Escola comprovar en tot moment que el contingut del dispositiu és l’adequat i que només estan obertes les aplicacions que es requereixen en cada moment.
 • Per un mal ús i quan es consideri necessari, l’Escola podrà restringir l’ús de determinades funcions de l’iPad d’un alumne/a mitjançant el sistema de gestió centralitzat (MDM).


Els alumnes disposen d’un espai de Suport TAC a la web alumnat.daina-isard.cat gestionat pel Departament TAC de l’Escola per donar resposta a les necessitats digitals dels aprenentatges de l’alumnat al centre.

 

ÚS RESPONSABLE I SEGUR

 

 • Tots els iPads i les seves fundes hauran d’estar convenientment identificats amb el nom i els cognoms de l’alumne/a.
 • Els iPads s’utilitzaran sempre amb la funda de protecció. Són uns dispositius fràgils i, per això, cal tenir-ne molta cura per evitar cops i caigudes. En cas de canviar de funda, us aconsellem que us adreceu al Departament TAC per orientar-vos en l’elecció.
 • L’alumne/a és l´únic/a usuari/a autoritzat/da del seu iPad. És obligatori tenir el codi de bloqueig i per raons de seguretat no es pot compartir. El codi ha de ser secret.
 • El professorat de l’Escola Daina-Isard podrà demanar en qualsevol moment accedir al contingut dels iPads de l’alumnat. En aquest sentit, l’alumne/a haurà de facilitar l’accés posant ell/a mateix/a les contrasenyes.
 • Cal tenir molta cura amb l’iPad propi i els de la resta de companys. L’iPad és de l’alumnat i es ell o ella qui ha de prendre les mesures necessàries per evitar-ne el furt, les avaries i els accidents. L’alumnat serà el responsable de les avaries que pugui ocasionar en els iPads d’altres persones.
 • Tothom té dret a preservar l’ús de la seva imatge. Per aquest motiu la càmera fotos i de vídeo dels iPads només s’ha d’utilitzar quan ho demani el professorat. Mai no s’ha d’enregistrar ni la veu ni la imatge d’altres persones al centre sense formar part d’una activitat pedagògica liderada per algun professor/a de l’Escola.
 • A l’entrada i a la sortida de l’Escola, els iPads aniran dins de les motxilles.
 • Els iPads i les seves fundes podran ser personalitzats pels alumnes sense perjudicar les seves funcionalitats ni afectar a la imatge global del Projecte iPad one2one de l’Escola. En aquest sentit, no es permet l’ús de tintes tipus típex.
 • Els sons dels iPads han d’estar sempre desactivats a no ser que algun professor/a de l’Escola indiqui el contrari.

 

INCIDÈNCIES I SANCIONS


Quan un alumne/a utilitzi el seu iPad a l’Escola i incompleixi alguna de les pautes d’ús d’aquest document s’aplicarà una sanció que comportarà una retirada de l’iPad durant un període de temps segons el règim sancionador següent:

INCIDÈNCIES LLEUS (RETIRADA DE L’IPAD DURANT 1 DIA NATURAL COM A MÍNIM)

 • No portar l’iPad i la funda amb el nom i els cognoms propis.
 • Utilitzar l’iPad sense la funda.
 • No portar els auriculars quan els necessitin.
 • No portar l’iPad carregat de manera reiterada.
 • A l'entrada i a la sortida de l’Escola, dur l’iPad fora de les motxilles.
 • Tenir activats els sons de l’iPad sense permís.

 

INCIDÈNCIES GREUS (RETIRADA DE L’IPAD DURANT 3 DIES NATURALS COM A MÍNIM)

 • Utilitzar l’iPad sense l’autorització del professorat.
 • Utilitzar l’iPad quan i on no toca, especialment als passadissos, als canvis de classe, al pati i a la Mediateca.
 • Fer tasques no escolars amb l’iPad durant les hores de convalidació.
 • Personalitzar l’iPad i/o la seva funda afectant a la imatge global del Projecte iPad one2one, especialment l'ús de tintes tipus típex.
 • No tenir el codi de bloqueig o compartir-lo amb terceres persones.

INCIDÈNCIES MOLT GREUS (RETIRADA DE L’IPAD DURANT 7 DIES NATURALS COM A MÍNIM)

 • Fer tasques diferents a les proposades pel professorat, especialment navegar per altres webs diferents a les proposades.
 • Participar en xats, xarxes socials, jugar, enviar missatges, descarregar aplicacions, pel·lícules, jocs, cançons o d’altres fitxers no relacionats amb el seu ús acadèmic.
 • Connectar-se a internet mitjançant xarxes sense fils que no siguin la de l’Alumnat.
 • Utilitzar les aplicacions FaceTime,Google Meet o similiar sense permís del professorat.
 • Portar i/o utilizar l’iPad als vestuaris.
 • Tenir instal·lades aplicacions no autoritzades pel professorat.
 • Utilitzar la càmera de fotos i de vídeo i el micròfon dels iPads quan no ho demani el professorat.
 • Fotografiar, gravar i/o enregistrar la veu d’altres persones al centre sense la seva autorització i sense formar part d’una activitat pedagògica liderada pel professorat de l’Escola

El professorat implicat en la incidència li demanarà l’iPad a l’alumne/a, el portarà a la Secretaria de l’Escola, enregistrarà la incidència al corresponent formulari digital i la notificarà al tutor/a. Aquest/a serà l’encarregat/da d’informar l’alumne/a de la sanció aplicada i de retornar-li personalment l’iPad quan finalitzi.

Qualsevol incidència relacionada amb un mal ús dels iPads no recollida en aquesta normativa serà resolta per l’Equip Docent de l’Escola.

Durant el període de sanció, l’Escola no deixarà cap altre dispositiu mòbil a l’alumne/a sancionat i aquest no podrà portar cap altre dispositiu propi. Això no suposa que l’alumne/a quedi eximit de fer totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge. L’únic responsable de la situació és el propi alumne/a per això cal que l’alumnat sigui conscient de la importància d’observar les normes d’ús explicades en aquest document.

Aquest Projecte iPads one2one és viu i, per això, l’experiència docent a l’aula pot fer replantejar algun dels punts d’aquest document. Si és el cas, tots els nous aspectes us seran degudament informats.