L'Escola i el Projecte Educatiu

L'ESCOLA I EL PROJECTE EDUCATIU

L’Escola Daina-Isard és l’activitat principal de Daina-Isard, SCCL d’Ensenyament. És, per tant, un edifici, unes instal·lacions, situats en un entorn privilegiat. És, també, un conjunt d’homes i dones, de nens i nenes, de professionals, que comparteixen un projecte comú. És, a més, un reguitzell d’activitats i de propostes en constant canvi i en constant transformació. És un projecte. És el dia a dia i són uns quants anys d'història. Però és totes aquestes coses a la vegada. A voltes pensem que l’Escola és un organisme vivent i feliç que té l’objectiu de fer créixer els nens i nenes – els alumnes – per, un bon dia, veure’ls marxar.
 
L’Escola té com a missió la creació, la transmissió i la difusió de la cultura com a mecanisme de construcció de la persona i la seva visió del món. Impartim l’ensenyament en totes les seves vessants, fomentant la realització de qualsevol activitat de tipus docent, cultural o formativa en l’àrea del saber, ja sigui tècnica, artística, esportiva o d’altres àmbits, i de forma independent o interrelacionada amb altres àmbits de dins i fora de l'Escola. Connectem el coneixement dins l'Escola, i l'Escola amb tot allò que l'envolta.

Es tracta, doncs, d'un projecte transversal que contempla tota la vida educativa des dels 3 fins als 18 anys. Un projecte que, unificat al llarg de quinze cursos, ens permet un major coneixement de l’alumnat, dels seus interessos, de les seves necessitats i del seu potencial. Volem formar persones competents per a la incertesa del futur, persones que visquin en societat, hi intervinguin i la transformin.

Una escola en moviment és una escola viva. En ella, s'hi realitzen més d'un centenar d'activitats que volem deixar plasmades de forma resumida, any rere any, en la Memòria de Centre.

 

Memòria de Centre

La Memòria de Centre és un recull de la vida de la Cooperativa en el seu afany per crear cultura amb la consciència que aquest tota és una ambició, ja que de ben segur ens deixarem coses per explicar. Volem constatar una colla d’informacions amb la màxima precisió possible per mostrar la feina feta al llarg del curs acadèmic 2018-2019. Podeu consultar la Memòria de Centre en el següent enllaç:

[ Memòria Anual de Centre - Curs 2018-19 ]

 

Projecte educatiu

Allò que realment caracteritza a cada entitat acadèmica és el seu Projecte Educatiu de Centre, el PEC, una mena de carta de navegació on es formulen els principis ideològics que donen personalitat al Centre i els objectius bàsics cap els quals hom tendeix. El PEC de l'Escola Daina-Isard s'estructura en quatre grans apartats: Introducció, Ideari, Objectius generals i Estructura formal d'organització. De tots quatre el més significatiu és el segon, l'Ideari, ja que expressa el pensament i les aspiracions pròpies a través de set principis bàsics.

 

Ideari

  • L'Escola Daina-Isard, Cooperativa d'Ensenyament és una cooperativa de famílies, d'iniciativa social, de caràcter no lucratiu, al servei de la comunitat, que es defineix com un centre d'estudis per a la promoció i difusió de la cultura i el desenvolupament intel·lectual.
  • L'Escola entén i accepta l'educació com a responsabilitat compartida per tota la comunitat educativa: alumnes, família, professorat i personal no docent.
  • L'objectiu de l'Escola és l'ensenyament des d'una perspectiva global, és a dir, que l'alumne adquireixi els hàbits i la cultura que el facin responsable de la pròpia llibertat i l'insereixin en una societat per tal de millorar-la.
  • Per aconseguir aquest objectiu cal un clima de confiança, respecte i cooperació entre pares/mares, professorat, personal no docent i, sobretot, alumnes.
  • El resultat d'aquesta tasca ha de ser la valoració de la vida en totes les seves dimensions, i l'adquisició d'un sentit positiu i joiós davant la realitat.
  • L'Escola, des del respecte a la llibertat religiosa i la consciència personals, pren com a àmbit d'actuació l'humanisme cristià ja que la transcendència de la persona possibilita de forma especial la relació amb un mateix, amb els altres i amb el món.
  • L'Escola té com a llengua vehicular el català en tots els àmbits d'actuació; i es compromet a l'ensenyament de les dues llengües oficials del país per tal d'aconseguir en ambdues uns nivells vàlids de competència lingüística, així com a l'ensenyament d'altres llengües estrangeres.

Projecte Educatiu de Centre Escola Daina-Isard (última revisió 2 de setembre de 2011)

 

 

La nostra Missió

Creació, transmissió i difusió de la cultura com a mecanisme de construcció de la persona i la seva visió del món. El nostre objecte social és impartir l’ensenyament en totes les seves vessants i la realització de qualsevol activitat de tipus docent, cultural o formativa en l’àrea del saber ja sigui tècnica, artística, esportiva o d’altres àmbits. També es contempla la prestació de serveis educatius complementaris escolars i extraescolars -destinats tant als socis com als seus familiars- relacionats amb l’organització, així com la promoció i difusió de la cultura en general que puguin considerar-se convenients per a la millora de l’acció educativa.

La nostra Visió

Cultivar les persones que han d’organitzar, dirigir i millorar els mecanismes de lideratge i gestió del seu temps. Elaborar un producte de qualitat que sigui referent en tots els àmbits culturals. Gestionar la idea d’una realitat humana global.

Es tracta de cultivar, és a dir, projectar cap al futur orgànicament donant oportunitat a la varietat i a les capacitats individuals. Entenem que l’ésser humà està a la percaça de la felicitat individual i col·lectiva i que aquesta felicitat es basa més en donar que en rebre.